ZATEN 34 GIDA TURİZM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ORORO) WEB SİTESİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve Caferağa Mah. Rızapaşa Sk. Gürpınar Apt. Blok No:16 İçk:2 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Zaten 34 Gıda Turizm Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Ororo”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet Sitemize (“https://www.ororo.com.tr/”) üye olmanız neticesinde temin edilen kimlik ve iletişim kategorisindeki ad, soy ad, e-posta, adres, telefon bilgileriniz e-ticaret faaliyetlerimizden kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, üyelik ilişkisinin sürdürülmesi, üyelere özel kampanyaların sunulması, ticari elektronik iletişime geçilerek pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün teslimi, müşteri memnuniyeti işlemlerinin takibi ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması halinde bulut hizmeti alınan kuruluşlara, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda çalışılan şirketlere, hukuka uygun talep halinde kamu otoriteleriyle ve ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza verilmesi halinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile paylaşabilmektedir. 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin web-sitesi üzerinden üyelik formunu doldurması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler Kanun uyarınca, ilgili kişinin web-sitesi üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ile doğrudan ilgili olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermeniz halinde gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyeti Kanun’un madde 5/1 hükmü uyarınca açık rıza alınması hukuki sebebi uyarınca gerçekleştirilecektir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü tarafları öğrenme, e) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Caferağa Mah. Rızapaşa Sk. Gürpınar Apt. Blok No:16 İçk:2 Kadıköy/İstanbul adresine kimlik doğrulama ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla ulaştırma veya [•]@ororo.com.tr elektronik posta adresine imzalı olarak iletme hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca, Üye kayıtlı bilgileri hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerini düzeltmek/güncellemek isterse bu talebini https://www.ororo.com.tr/hesabim bağlantısı üzerinden yapabilir.

Ororo taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her halükârda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Ororo nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

GİRİŞ YAP / ÜYE OL
SİPARİŞ VER
Sepet
Sepetinizde şuan
ürün bulunmamaktadır.
SİPARİŞ VER